Algemene ledenvergadering 27 januari

Algemene ledenvergadering van L.R. Ruterwille/P.C. Jong ut Ein

Hierbij nodigen wij U uit voor de algemene ledenvergadering van L.R Ruterwille / P.C. Jong ut Ein op zaterdag 27-1-2018 om 19.00u in de kantine van het Paardensportcentrum te Joure.

Agenda

 1. Opening van de vergadering.
 2. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 28-1-2017.
 3. Mededelingen en ingekomen stukken.
 4. Jaarverslag 2017 secretaris.
 5. Jaarverslag penningmeester 2017 en begroting 2018.
 6. Verslag kascommissie en goedkeuring jaarrekening.
 7. Benoeming nieuwe kascommissie.
 8. Presentatie toekomst financiën rijvereniging.
 9. CH Joure.
 10. Pauze.
 11. Uitreiking schildjes.
 12. Activiteiten.
 13. Prijsuitreiking clubkampioenen.
 14. Bestuursverkiezing: (statutair) aftredend: Tryntsje Dijkstra (herkiesbaar), Afke Huitema (herkiesbaar)
  Een voordracht van tegenkandidaten kan voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur ingediend worden. Een voordracht moet minimaal door tien leden worden ondertekend.
 15. Rondvraag.
 16. Sluiting.